KUTSU: 

HELVARYn vuosikokous 2019 

Puhisten ja aktiivien päivällishetki

Tervetuloa helsinkiläisten vanhempainyhdistysten puheenjohtajat ja aktiivit vaihtamaan ajatuksia vanhempainyhdistystoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä päivällisen äärellä tiistaina 5.3. klo 17:30-18:30 kauppakeskus Redissä sijaitsevaan Fin Haweliin (K1-kerroksessa)! Ruokaillaan ja verkostoidutaan.

Syömisen jälkeen siirrytään Redin 2. kerroksessa sijaitsevaan kahvila MikoLatteen. Tutkimuspäällikkö Eeva Sinisalo-Juha on luvannut sparrata meitä pohtimaan vanhempaintoiminnan vapaaehtoisten roolia. Vuosikokous alkaa noin 19:00.

Ohjelma:

18:30-19:00 tutkimuspäällikkö Eeva Sinisalo-Juha haastaa pohtimaan vanhempaintoiminnan vapaaehtoistoimintaa. Miten jaksaa, mikä motivoi, entä palkitsee. Tule jakamaan ajatuksiasi ja pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä

19:00-20:00 HELVARYn vuosikokous

Vuosikokousasiakirjat voi halutessaan pyytää etukäteen tutustuttavakseen sähköpostitse osoitteesta helvary@helvary.fi

Pyydämme ilmoittautumaan oheisella lomakkeella etukäteen osataksemme varata riittävästi ruokaa ja tilaa.

Yhdestä vanhempainyhdistyksestä voi ilmoittautua vuosikokoukseen useita henkilöitä, mutta äänestystilanteessa yksi yhdistys voi käyttää vain yhden valtakirjan. Valtakirjamallin voi tulostaa https://www.helvary.fi/tapahtumat/ tai laatia vastaavan itse. Valtakirjat tarkastetaan ennen varsinaisen kokouksen alkamista.

Lämpimästi tervetuloa!

HELVARYn johtoryhmä
Kysymyksiä? Kysy lisää ​helvary@helvary.fi

 

ESITYSLISTA

1. Vuosikokouksen avaaminen
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta
6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta
7. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä
9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
10. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varte
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten
12. Päätetään mahdollisesta vuosikokouksen kannanotosta
13. Kokouksen päättäminen

Helsingin vanhemmat ry HELVARY:n toimintakertomus 2018

HELVARY toimii helsinkiläisten vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. HELVARY edistää vanhempainyhdistysten, koulujen, opetushallinnon ja päättäjien välistä yhteistyötä sekä edustaa kaikkia koululaisten, opiskelijoiden ja päivähoitoikäisten lasten ja nuorten vanhempia kaupungin suuntaan. HELVARY tuo esille vanhempainyhdistysten ja vanhempien kannanottoja koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja toimii edunvalvojana kuntapäättäjien ja viranomaisten suuntiin.

HELVARYn visiona on olla Rohkea reagoija Yhteisöllisyyden mahdollistaja Tasa-arvon puolustaja Hyvinvoinnin edistäjä

HELVARYn toiminta on lähtökohtaisesti yhteistoiminnallista, osallistavaa ja demokraattista.

Toiminnan painopisteet vuonna 2018 olivat sisäilmakysymykset, osallistaminen, yhdenvertaisuus sekä uudet yhteistyösuhteet kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan johtamisjärjestelmän muuttuessa.

Vuonna 2018 HELVARYn vaikuttamistoiminta on edelleen laajentunut. Erityisesti yhdenvertaisuus- ja sisäilmakysymykset ovat olleet tietoisen huomion alla. Kaupungin johtamisjärjestelmän muutos on edellyttänyt HELVARYlta edelleen totuttelua ja uuden opettelua. Yhteistyösuhteiden luomiseen on panostettu.

Yhteistyö ja toiminta

1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

HELVARY vaikuttaa helsinkiläisiin päättäjiin ja viranomaisiin keskustelemalla rakentavasti, aktiivisesti ja aloitteellisesti sekä tuomalla esille vanhempien näkemyksiä ja vanhempien meille esittämiä huolenaiheita. Keskustelujen lisäksi julkaisemme aika ajoin kannanottoja tärkeinä pitämistämme asioista/epäkohdista sekä välitämme ja tarpeen tullen räätälöimme helsinkiläiseen kontekstiin sopiviksi kattojärjestömme Suomen vanhempainliiton kannanottoja.

Toimintavuonna 2018 HELVARY seurasi aktiivisesti kouluihin liittyvää päätöksentekoa ja talousarvion valmistelemista Helsingissä. Vaikutimme myös suoraan kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan jäseniin, valtuustoryhmiin ja kaupunginhallitukseen käymällä valtuustoryhmien ryhmäkokouksissa, tapaamalla yksittäisiä poliittisia luottamushenkilöitä sekä lähettämällä heille kannanottoja, näkemyksiä ja taustatietoa sähköpostitse. Keräsimme tietoa jäsenyhdistyksistä, laadimme kommentteja ja ehdotuksia talouden raamineuvotteluihin ja saimme toiveitamme kirjattua kasvatuksen ja koulutuksen toimialan budjettiin. Suurena onnistumisena voi pitää opettajan kanssa matkustavien koululaisryhmien maksuttoman joukkoliikenteen toteutumista koko pääkaupunkiseudulla.

Vuonna 2018 julkaisimme seuraavat kannanotot ja julkilausumat:

11.4.2018: Koulut kuntoon!
27.3.2018: Avoin kirje apulaispormestari Anni Sinnemäelle ja Pia Pakariselle
14.3.2018: Lapsen oikeus on ammattitaitoinen laadukas varhaiskasvatuksen ammattilainen! 17.1.2019: Immolantien sivukoulun lakkauttaminen ja alkuopetuksen siirtäminen pääkouluun.
18.12.2018: HELVARYn kannanotto toipumiskoulun tarpeen selvittämiseksi
10.12.2018: Erityisluokkaverkoston muutokset
10.12.2018: Oppimateriaalien kunto
6.11.2018: Avoin kirje apulaispormestari Anni Sinnemäelle Oulunkylän ala-asteen tapahtumista
5.11.2018: Kannanotto KASKON suomenkielisen jaoston 6.11.2018 kokouksen esityksiin 3.10 2018: Kannanotto kouluista turvallisina tiloina
28.9. 2018: Avoin kirje pormestaristolle vanhempien huolenaiheista
17.9.2018: 12 teesiä Helsingille – Sisäilmasuositukset yhdessä Stadin koulut kuntoon – kaupunkilaisliikkeen kanssa

Kirjeen ja kannanotot löydät sivuiltamme osoitteesta www.helvary.fi sekä www.facebook.com/helvary.

Lisäksi otimme monin tavoin kantaa liikenneturvakysymyksiin. Järjestimme liikenneturvaan keskittyviä Valon Aamu -tilaisuuksia kouluissa loppuvuodesta ympäri Helsinkiä.

Huhtikuussa 2016 perustettu sisäilmatyöryhmä on ollut aktiviinen, sen toiminnasta on tarjolla oma raporttinsa tämän toimintakertomuksen lopussa. Erja Aallon vetämä ryhmä on kerännyt kyselyin tietoa sekä osallistunut kaupungin toimielinten kokouksiin aktiivisesti. Sisäilmaryhmä järjesti mielenilmauksen yhdessä Stadin koulut kuntoon – kaupunkilaisliikkeen kanssa terveiden koulurakennusten puolesta. Tilaisuuden yhteydessä julkistettiin myös HELVARYn huoneentaulumainen toimenpidesuositus. Lisäksi 2 aluetilaisuutta järjestettiin sisäilmateeman ympärillä.

HELVARY osallistui kutsuttuna asiantuntijana mm. Eduskunnan kansalaisinfossa järjestettyyn Koulutuksen tulevaisuus – seminaariin. Lisäksi tapasimme kansanedustaja Tuula Haataisen hänen aloitteestaan sisäilmakysymyksissä.

2. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HELVARYn ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johdon yhteiskokoukset jatkuivat säännöllisinä mutta valitettavasti harventuneina. Temaattisten kokousten ja työryhmäjäsenyyksien sijasta meille on tarjottu mahdollisuutta pelata erilaisia osallistamispelejä toimialajohdon kanssa. Lisäksi olemme itse olleet aloitteellisia ja järjestäneet tapaamisia liittyen muun muassa palveluverkkotarkasteluihin, yhteisölliseen oppilashuoltoon, oppimateriaalien kuntoon, , vanhempien osallisuuden toteutumiseen sekä lapsivaikutusten arvioinnin tilaan opetusviraston päätöksenteossa.

HELVARY jatkoi palautteen antamista palveluverkkotarkastelusta ja osallistavista prosesseista. Vuonna 2018 kävimme keskustelua sisäilmakysymysten lisäksi mm. alkuopetuksen liikennejärjestelyistä ja tiedottamisen merkityksestä. Opetusviraston tapaamisessa kerroimme vanhempien kokevan, että heitä ei vieläkään todella kuulla viranomaisprosesseissa. Vanhemmat olivat tyytymättömiä tietokatkoksiin ja epävarmuuteen. Osallistamisen kehittämiseksi HELVARY järjesti yhdessä toimialajohdon kanssa osallistavan budjetoinnin ideointi-illan osana Helsinki Education weekiä. Tapahtumaan osallistui kymmeniä vanhempia kaupungin eri puolilta.

3. HELVARYn taidehanke

Vuoden 2018 aikana yksi Helvaryn toiminnassa näkyvä teema oli lasten ja nuorten harrastustoiminta. Lasten ja nuorten harrastamiseen liittyen Helvary pohti toimintatapoja perheiden kanssa. Tältä pohjalta suunniteltiin hankeideaa. Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitus myönsi hakemuksen perusteella 10 000 euroa hankkeelle ”Taide- ja kulttuuri harrastukset syrjäytymisvaarassa olevien helsinkiläislasten saataville”.

Taidehankkeeseen osa-aikaiseksi työntekijäksi palkattiin Riikka Kunelius. Yhteistyötä rakennettiin itä-Helsingissä etenkin yhden koulun yhden luokan oppilaiden ja eri oppiaineiden opettajien kanssa. Oppilaiden muotoilema ajatus oli “mitä ihminen näkee”. Taidetta lähestyttiin eri kulmista: oppilaat kävivät teatterissa, oppilaita kohtasi luovan kirjoittamisen ohjaaja, oppilaat opettelivat värien käyttöä ja ilmaisua. Hankekauden lopuksi pidettiin karonkka, jonka suunnittelusta oppilailla oli päävastuu. Karonkassa 13.12. nähtiin ja kuultiin oppilaiden tuotoksia, karonkassa olivat mukana oppilaiden vanhemmat ja osallistuneet oppilaat pääsivät esittelemään aikaansaannoksiaan. Pilotin aikana myös ideoitiin isompaa jatkohanketta.

Hankkeen jälkeen HELVARY kysyi jäsenyhdistyksiltä näkemyksiä harrastusmahdollisuuksista ja sai noin 500 vastausta lyhyessä ajassa. Vuoden 2019 alussa järjestettiin HELVYTYS, jossa asiantuntijat keskustelivat harrastusten hyvinvointivaikutuksista ja kaupunkien mahdollisuuksista tukea lasten harrastamista ja ehkäistä segregoitumiskehitystä.

4. Helsinkiläiset vanhempainyhdistykset

HELVARY on vanhempaintoiminnan helsinkiläinen kattojärjestö ja asiantuntija. HELVARYyn kuuluu yhteensä 87 vanhempainyhdistystä. Alueorganisaatio lisää yhdistysten osallisuutta ja kohtaamisia yhdistysten, johtokunnan ja alueiden välillä. Aluetoiminnan keskeiseksi muodoksi on vakiintunut alueelliset Facebook-ryhmät, joissa käydään keskustelua alueen koulujen ja vanhempaintoiminnan tilanteista.

Lisäksi HELVARY osallistui Kodin ja koulun päivään, Koulurauhan julistus -tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sekä moneen muuhun teema- ja kampanjapäivään.

Näiden tilaisuuksien lisäksi HELVARY kysyi jäsentensä näkemyksiä mm. monikulttuurisen vanhempaintoiminnan tarpeista ja sisällöistä, koulujen oppimateriaalien kunnosta ja erityisen tuen toteutumisesta opetuksessa. Kyselyiden perusteella laadimme kannanottoja ja pyrimme vaikuttamaan jäsenyhdistysten tärkeinä pitämiin kysymyksiin ja niitä koskeviin päätöksiin.

5. Suomen Vanhempainliitto

Suomen Vanhempainliitto on HELVARYn kattojärjestö, joten HELVARY välitti toimintavuonna jäsenyhdistyksilleen monenlaista tietoa Vanhempainliiton tapahtumista ja lausunnoista ja osallistui itse niihin aktiivisesti.

HELVARYn johtokunnan jäseniä toimii Vanhempainliiton johtokunnassa ja on mukana kehittämässä valtakunnan tason vanhempaintoimintaa. Toimintavuonna 2018 Johanna Laisaari oli Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja, Marika Mantere johtokunnan jäsen sekä Pia Lundbom varajäsenenä.

Liittokokouksessa 22.11.2018 HELVARYn Sanna Valtonen valittiin Vanhempainliiton johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi ja Marika Mantere luopui paikastaan.

6. Muut Vanhempainliiton alueyhdistykset

HELVARY on verkostoitunut muiden Suomen vanhempainliiton alueyhdistysten kanssa. Säännöllistä keskustelua vaikuttamistoiminnasta ja muista kysymyksistä käydään alueyhdistysten AlueZoo-Facebook-ryhmässä. HELVARYn Marika Mantere, Johanna Laisaari ja Sanna Valtonen osallistuivat Vanhempainliiton alueyhdistyspäiville elokuussa.

7. Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys

HELVARY tekee säännöllistä yhteistyötä Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen kanssa. Toimintavuonna yhteistyön muotona olivat lähinnä tapaamiset ja taustakeskustelut kannanottoihin ja jäsenkyselyihin liittyen.

8. Helsingin lastentarhanopettajat Hela ry

HELVARY vahvisti yhteistyötään Hela ry:n kanssa ja jatkoi varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminnan kehittämistä yhteistyössä varhaiskasvatusammattilaisten kanssa.

9. Muu toiminta

 • HELVARY osallistui LASU-kollegion toimintaan.

 • HELVARY osallistui koulukuvausten kilpailuttamista pohtineeseen työryhmään.

 • HELVARY osallistui kasvatuksen ja koulutuksen toimialan oman sisäilmaryhmän

  toimintaan.

 • HELVARY osallistui oppimisympäristöjen kehittämiseen palvelumuotoiluun keinoin.

 • HELVARY osallistui OmaStadi-tilaisuuksiin ja niiden suunnitteluun.

 • HELVARY oli mukana maailman suurimmassa vanhempainillassa.

10. Yhdistys

Johtokuntaan kuuluivat vuonna 2018:

Erja Aalto

Leena Ankkuriniemi (sihteeri) Jaana Lahdenperä
Pia Lundbom (varapuheenjohtaja) Touko Korhonen
Johanna Laisaari
Marika Mantere
Harri Myllyniemi
Maria Pajunen
Sanna Valtonen (puheenjohtaja) ja Helena Wendorf

Johtokunnan luottamushenkilöinä toimivat:
Katri Hyvärinen (aluevastaava etelä-keskinen)

Einari Peura (aluevastaava itä-kaakko)
Johanna Sillanpää (aluevastaava länsi-pohjoinen)

Johtokunta kokoontui vuonna 2018 yhteensä 10 kertaa.

Liite 1: Sisäilmaryhmän toimintakertomus

HELVARYn sisäilmaryhmä on toiminut aktiivisesti ja saanut runsaasti lisää jäseniä (n # 19) ja edustaa tällä hetkellä kuuttatoista eri Helsingin koulua tai päiväkotia. Ryhmä on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa. Tapaamisissa ja suljetussa Facebook-ryhmässä on jaettu tietoa sisäilma-asioissa, kirjoitettu kannanottoja ja suunniteltu erilaisia tapahtumia ja yhteistyötä valtuuston, lautakunnan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. HELVARYn sisäilmaryhmä on mm.

 • Tavannut kaupunginvaltuustoa ja antanut kannanoton sisäilma-asioissa 30.5.2019

 • Kommentoinut​ Terveet tilat 2028- toimenpideohjelmaa

 • Tavannut OAJ:n edustajia sisäilma-asioissa

 • Vieraillut Puotilan ala-asteen sisäilmainfotilaisuudessa

 • Vieraillut Käpylän ala-asteella sisäilmaillassa

 • Toteuttanut ja raportoinut ​“Helsingin kaupungin koulut huoltajien silmin” kyselyn

 • Osallistunut Sisäilmatempauksen ​organisointiin​ 17.9.2018

 • Kirjoittanut ym. tempaukseen ​sisäilmalupausteesit​ Helsingille

 • Kehittänyt yhteistyötä ja tuottanut Kaskon sisäilmaryhmän kanssa

  Helsingin kaupungin toimintamallin, jos oppilaalla tai päiväkotilapsella on epäily

  sisäilmaoireilusta

 • Osallistunut vanhempainyhdistysten puheenjohtajien sisäilmateemaiseen iltaan

  11.9.2018

 • Osallistunut Kiinteistöstrategian sidosryhmätyöpajaan 18.6.2018

 • Ollut mukana perustamassa ja ylläpitämässä “Stadin koulut kuntoon”

  -kaupunkilaisliikettä ja sen Facebook-ryhmän, jossa HELVARY on yhtenä

  perustajajäsenenä. Jäseniä liikkeessä on nyt 290.

 • Ylläpitänyt sisäilmaryhmän sähköpostia ja vastannut kymmeniin vanhempien

  sisäilmahuoliin liittyvissä kysymyksissä.

Helsingin vanhemmat ry HELVARY
HELVARYn toiminta

HELVARY ry eli Helsingin vanhempainyhdistysten oma kattojärjestö edistää vanhempainyhdistysten, koulujen, Helsingin opetustoimen ja hallinnon välistä yhteistyötä. 

HELVARY kutsuu koolle vanhempainverkostoja, auttaa jakamaan hyviä käytänteitä ja tarjoaa tietoa sekä vaikutusmahdollisuuksia vanhempaintoimintaan liittyvissä asioissa. 

HELVARYn jäseneksi voivat liittyä kaikki helsinkiläiset rekisteröidyt vanhempainyhdistykset. Tervetuloa mukaan!


Haluatko kuulla lisää? Katso video Helvaryn toiminnan esittelystä!