HELVARYn säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Helsinkiläiset vanhemmat HELVARY ry. Se toimii helsinkiläisten, rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä, ja sen kotipaikka on Helsinki. 

 2 § Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on 
- toimia helsinkiläisten vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä 
- edistää vanhempainyhdistysten, koulujen ja opetushallinnon välistä yhteistyötä 
- tuoda esille vanhempainyhdistysten kannanottoja koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- järjestää vanhempainyhdistysten yhteisiä tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia 
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi 
- tiedottaa vanhempainyhdistysten toiminnasta 
- pitää yhteyksiä opetushallintoon ja muihin viranomaisiin 
- toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa 

4 § HELVARY kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliittoon. 

5 § Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

6 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä helsinkiläiset, rekisteröidyt vanhempainyhdistykset. Johtokunta hyväksyy uudet jäsenet. 

7 § Toimintaansa yhdistys rahoittaa mahdollisilla julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 

8 § Jäsenmaksu 

Jäsenyhdistyksiltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa. Jäsenmaksu on suoritettava johtokunnan määräämänä aikana. 

9 § Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

1. Todetaan kokouksen laillisuus. 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta. 
4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. 
5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja. 
6. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. 
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä. 
8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. 
9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten. 
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten. 
11. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä. 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

10 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti kullekin yhdistykselle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niin ikään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. 

11 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää. 

12 § Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 - 12 muuta jäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan muut jäsenet, jotka edustavat kukin eri vanhempainyhdistystä, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan johtokunta voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 

13 § Yhdistyksen johtokunta voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle. 

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai johtokunnan siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa. 

15 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.1.–31.12. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee viimeistään tammikuun loppuun mennessä antaa tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Hänen tulee hyvissä ajoi ennen vuosikokousta antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksista. 

16 § Sääntöjen muuttaminen 

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3⁄4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3⁄4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 

17 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat helsinkiläisten vanhempainyhdistysten edustamien lasten ja nuorten hyväksi. 

18 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 

Sääntömuutos pykälään 12 hyväksytty 16.3.2011 vuosikokouksessa.


Takaisin liittymislomakkeelle