HELVARYn säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on H​elsingin vanhemmat HELVARY ry. ​Y​hdistys toimii helsinkiläisten​ v​anhempien, huoltajien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Y​hdistyksen t​arkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • vahvistaa 1 §:ssä mainitun alueen vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa
 • edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia
 • edistää vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

3 § Y​hdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää tapaamisia, keskustelu‐ ja koulutustilaisuuksia
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • tiedottaa o​petukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempainyhdistysten toiminnasta
 • pitää yhteyksiä opetushallintoon, muihin viranomaisiin ​ja kunnallisiin päättäjiin
 • toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
 • seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta‐alueellaan.

Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

4 § ​Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 §:ssä mainitun alueen koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten rekisteröidyt vanhempainyhdistykset ja yksityishenkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdityksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo‐ ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisina jäseninä olevien rekisteröityjen yhdistysten edustajalla on seitsemän (7) ääntä. Henkilöjäsenellä, kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

5 § J​äsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § T​oiminnan rahoittaminen

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan huvi‐ ym. vastaavia tapahtumia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

7 §​ J​äsenmaksu

Yhdistyksen jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. J​äsenmaksu voi olla erisuuruinen jäsenyhdistyksille, henkilöjäsenille ja kannatusjäsenille. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

8 § V​uosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ​ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja t​oiminnantarkastajan/​tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta‐ ja tilivuodelta.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 7. Valitaan y​ksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa/ varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.​
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § E​täosallistuminen

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää, että yhdistyksen vuosikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Etäosallistumista varten yhdistyksellä tulee olla yhdistyksen kokouksen hyväksymä äänestys‐ ja vaalijärjestys.

10 §  Y​hdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti t​ai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen k​ullekin jäsenelle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niin ikään vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

11 § ​Y​hdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeiutetuista jäsenistä sitä e​rityisesti ilmoitettua​ asiaa varten kirjallisesti pyytää.

11 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–10 muuta jäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen muut jäsenet, j​otka pyritään valitsemaan eri jäsenyhdistyksistä, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

13 § N​imenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

14 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen toiminta‐ ja tilivuosi on 1.1.–31.12. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta antaa toiminnantarkastajille/tilintarkastajille tarkastettavaksi. Heidän tulee hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta, antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamistaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksista.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat 1 §:ssä mainitun alueen lasten ja nuorten hyväksi viimeisessä yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa päättämällä tavalla.

Takaisin liittymislomakkeelle