HELVARYn kannanotto 20.10.2020

21.10.2020

Kouluaikana tapahtuva kiusaaminen sekä kouluväkivalta koskettaa liian monia helsinkiläisiä lapsia ja perheitä. Aiheen noustua valtakunnalliseen mediaan HELVARY onkin saanut paljon yhteydenottoja vanhemmilta.

Jäsenyhdistysten yhteydenotot ovat avanneet meille vakavan yhdenvertaisuusongelman helsinkiläisissä kouluissa. Kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyn sekä kiusaamis- ja väkivaltatilanteiden ratkaisemisen osalta kouluissa näyttäisi olevan eritasoista osaamista, vaikka Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on julkaissut kiusaamisen vastaisen ohjelman.

Yhdenvertaisuuden takaamiseksi HELVARY ehdottaa, että toimiala pyrkii aktiivisesti selvittämään, miten kaupungin kouluissa on sovellettu kiusaamisen vastaista ohjelmaa. Onko ohjelman mukaiset säännöt laadittu kaikissa kouluissa? Ovatko ne helposti myös huoltajien saatavilla esimerkiksi koulujen verkkosivuilta? Ovatko suunnitelmat tehty yhdessä oppilaiden, henkilökunnan ja vanhempien kanssa? Tällöin kaikilla osapuolilla olisi pääsy toimenpidesuunnitelmiin, ja niihin sitoutuminen olisi todennäköisesti syvempää.

Myös raha vaikuttaa siihen, millä keinoilla kiusaamiseen voidaan kouluissa puuttua. Vanhempainyhdistysten viestit paljastavat, että esimerkiksi Kiva koulu-menetelmän lisenssi maksaa 400 euroa eivätkä koulut pääsääntöisesti hanki lisenssiä. Osassa kouluista vanhempainyhdistys on maksanut lisenssin, mutta monissa kouluissa lisenssiä ei enää ole, koska maksajaa ei ole löytynyt. Mikäli henkilökunnan osaaminen on puutteellista eikä toimivia, selkeitä menetelmiä ole käytössä, voi tilanne olla kiusaamisen ja väkivallan uhrien kannalta kriittinen. Vanhemmat toivovat enemmän tietoa koulun tapahtumista oman lapsen osalta. Lisäksi toivotaan kiinteää yhteistyötä koulun kanssa, jotta kiusaaminen saadaan loppumaan. Tähän työhön tarvitaan menetelmiä ja apuvälineitä. HELVARY ehdottaakin, että toimiala kiirehtii kiusaamisen vastaisen ohjelmansa materiaalipankin julkaisemista ja kokoaa ja jakaa toimiviksi havaittuja malleja koulujen käyttöön ensiavuksi, jotta yhdenvertaisuus oppilaiden kesken kiusaaminen ehkäisemisessä ja kiusaamisongelmien ratkaisemisessa toteutuisi.

HELVARY muistuttaa yhä siitä, että vanhemmat tulee ottaa mukana yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. KASKOn tulee edistää vanhempien edustuksen toteutumista koulujen yhteisöllisen oppilashuollon ryhmissä. Helsingissä on vieläkin kouluja, joissa edustus ei toteudu.

HELVARY muistuttaa myös, että koulukiusaaminen on lainsäädännön ja lapsen oikeuksien näkökulmasta lapseen kohdistuva ihmisoikeusloukkaus, johon julkisen vallan on suhtauduttava aina erityisen vakavasti. Kouluilla käytettävissä olevien menetelmien lisääminen ja kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen ovat ongelman ratkaisun kannalta merkittäviä askelia, joiden ottamisessa ei tule viivytellä.