Kohti koulujen ja varhaiskasvatuksen hallittua avaamista?

29.4.2020

Koulujen ja päiväkotien sulkeminen on ollut tärkeä toimenpide koronaviruksen leviämisen hidastamisessa. Rajoituksilla on puututtu lasten perus- ja ihmisoikeuksiin, ja niiden seurauksena lasten oikeus koulutukseen ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaalisiin suhteisiin on vaarantunut. Kun päätöksiä poikkeusolojen jatkosta tehdään, on tilannetta arvioitava erityisen huolellisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Rajoitukset tulevat aiheuttamaan oppimistulosten heikentymistä ja sosiaalisten ongelmien lisääntymistä. Mitä pitempään niitä jatketaan, sen todennäköisempää on, että haittavaikutukset lisääntyvät ja segregaatio syvenee.

Koulut ja erityisesti opettajat ovat tehneet huikeaa työtä hypätessään etäopetukseen muutamassa päivässä. Myös varhaiskasvatusammattilaiset ovat jatkaneet ja kehittäneet tärkeää työtään poikkeusoloissa -- eskari-ikäisetkin on saatu digiloikkaamaan. Monet oppilaat näyttävätkin selviävän etäopinnoistaan vähintäänkin kohtuullisesti.

Kaikille etäopinnot eivät kuitenkaan sovi. Monet lasten hyvinvoinnin indikaattorit osoittavat muutosta heikompaan suuntaan. Erityisesti jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanne on kärsinyt. Tukea ja ohjausta tarvitsevat oppilaat ovat jääneet etänä toteutettavassa perusopetuksessa pahimmillaan kokonaan vaille tarvitsemaansa apua ja vanhemmat kuormittuvat joutuessaan huolehtimaan lasten koulunkäynnistä. Myös perheissä, joissa on esimerkiksi köyhyyttä, väkivaltaa, päihde- tai mielenterveysongelmia, ovat lapset vaikeassa tilanteessa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden näkökulmasta tilanne on vaikea, sillä ohjaavaa viestintää ei ole pystytty toteuttamaan kattavasti eri kielillä. Tällöin vanhempien on vaikeaa auttaa ja tukea lasta esimerkiksi oppimisen alustoille pääsemisessä ja koulutehtävien tekemisessä.

Ylipäätään lasten ja nuorten jaksamisesta on huolehdittava. Tämä edellyttää riittävän säännöllistä kontaktia lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä. Viestit etäopintojen liiallisesta kuormittavuudesta on otettava vakavasti ja etsittävä oppilaille nopeasti apua. Oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon palveluiden toimivuudesta on poikkeustilanteessa huolehdittava erityisen hyvin.

Koulut ja päiväkodit ovat keskeinen tasa-arvoa ylläpitävä voima. Etäopetuksen osalta on jo lyhyessä ajassa ilmennyt, että yhdenvertaisuus kärsii, kun kriteerejä sille, mitä perusopetuksen pitäisi minimissään poikkeusoloissa sisältää, ei ole. Tämä ilmenee esimerkiksi Suomen Vanhempainliiton käynnissä olevan kyselyn tuloksissa.

Yhdenvertaisuusongelmia ilmenee myös perusopetuksen maksuttomuuden osalta. Etäopiskelussa tarvittavien työvälineiden ja oppimateriaalien tulee olla oppilaille maksuttomia poikkeusoloissakin, ja on opetuksen järjestäjän vastuulla osoittaa oppilaille soveltuvat laitteet ja tarvikkeet, myös etäopetuksen tehtävien osalta. Etäopetuksessa käytettäviin laitteisiin, alustoihin ja käytäntöihin liittyvään tietosuojaan olisi syytä kiinnittää huomiota, samoin kuin etäopetuksen fyysiseen turvallisuuteen esimerkiksi tapaturmien varalta.

On hienoa, että Helsingissä on järjestetty kouluruoka myös etäopetuksessa oleville oppilaille. Siihen liittyvän viestinnän mahdolliseen leimaavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Noutojärjestelyt on toteutettava mahdollisimman turvallisesti.

Etäopetus ja varhaiskasvatus on osoittanut, että Helsinki pystyy poikkeustilanteessa venymään upeasti. Vanhemmat ovat kertoneet tilanteista, joissa etäopetukseen siirtyminen on ollut lapselle positiivinen kokemus ja he ovat hyötyneet siitä, että saavat opiskella omaan tahtiinsa rauhallisessa kotiympäristössä. Osalle kouluahdistuneista tai kiusatuista lapsista etänä opiskelu sopii erinomaisesti. Myös sisäilmasta sairastuneet ovat hyötyneet siitä, että saavat nyt opetusta muiden lasten tapaan.

Perusopetuksen järjestäminen poikkeustilanteessa on avannut aivan uusia näkymiä kodin ja koulun yhteistyöhön. Yhteistyö on parhaimmillaan tiivistynyt ja tieto ja tunnelmat ovat kulkeneet kodeista kouluun ja kouluista koteihin. Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ole voimavaroja lisääntyneeseen vastuunkantoon ja viestintään.

Jotta koulujen ja päiväkotien sulkeminen olisi edelleen perusteltua, on voitava osoittaa sulkemisen välttämättömyys terveyden suojelulle. Mikäli varmuutta ei ole, on voitava harkita koulujen ja päiväkotien rajoitusten asteittaista purkamista niin, että opetustilojen ja -menetelmien käytössä toimitaan turvallisuusohjeistusten mukaisesti ja että epidemian riskiryhmille järjestetään etäopetusta jatkossakin.

Samalla on kiinnitettävä huomiota kaikkeen siihen, mitä poikkeusolot ovat meille opettaneet. Helsinki voi vielä kääntää poikkeusolot voitoksi, ja hyödyntää kaikki kekseliäät ideat ja syntyneet hyvät käytännöt myös normaalioloissa sekä mahdollisissa tulevissa poikkeusoloissa. Lasten oikeuksia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, lapsivaikutusten entistä tarkempaan arviointiin sitoutuen.

Lisätiedot:

Sanna Valtonen, pj

helvary@helvary.fi