Kuraattorien ja psykologien siirto vahvistaa työskentelyn yhteyttä muihin sotepalveluihin

18.2.2022

Kuraattorien ja psykologien siirto kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla puhuttaa Helsingissä. Mediatietojen mukaan myös Helsingissä virkakunta kannattaa siirtoa, sillä sen katsotaan vahvistavan ja sujuvoittavan lasten ja nuorten tärkeiden palvelujen saamista. Muutoksen tarkoituksena on helpottaa lasten tuen ja avun saantia. Myös HELVARY katsoo, että lasten ja nuorten oikeus saada opiskeluhuoltopalveluja ja matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja tulee toteuttaa Helsingissä mahdollisimman tehokkaalla ja kestävällä tavalla.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen siirtyessä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle lasten ja nuorten yksilöllinen tuki voidaan järjestää nykyistä tehokkaammin. Myös palvelupolut sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvemman tuen piiriin sujuvat suoraan koulun kautta. Keskeistä uudistuksessa onkin, että kuraattorit ja psykologit pystyvät jatkossa tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia nykyistä paremmin.

Uudistuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanteen parantamiseen koulussa. Erityistason tuki voidaan järjestää sujuvammin ja nopeammin, kun perus- ja erityistason palvelujen järjestämisvastuu on yhdellä taholla. Muutoksen jälkeenkin palvelut edelleen toteutetaan matalan kynnyksen moniammatillisina lähipalveluina koulujen sekä oppilaitosten yhteydessä, toisin kuin joissakin kannanotoissa on virheellisesti pohdittu.

HELVARYn näkemyksen mukaan uudistus on sekä yksilön että yhteisön etu. Muutoksen johdosta esimerkiksi nyt takkuava tiedonsiirto toimijoiden välissä muuttuu sujuvammaksi. Se tarkoittaa, etteivät salassapitovelvoitteeseen liittyvät käytännön ongelmat vaaranna lapsen etua ja yhteistyön sujumista kuten usein nykyisin. HELVARY on aikaisemmin vaatinut lukuisten huoltajien yhteydenottojen myötä juuri tiedonkulun parantamista toimialojen välillä, jotta lasten ja nuorten palvelut ja etu eivät vaarantuisi.

Muutos ei vaikuta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään yhteisölliseen työhön, jota voisi muutoksen yhteydessä kehittää ja resursoida enemmän. Esimerkiksi kotien, perheiden ja huoltajien kanssa tehtävälle yhteistyölle voisi luoda muutoksen yhteydessä uusia rakenteita.

Oppilashuollon kuraattorien ja psykologien siirtyminen hallinnollisesti sotepalveluihin vahvistaa kuraattorien ja psykologien työskentelyn yhteyttä muihin sotepalveluihin. HELVARYn näkökulmasta tämä on lapsen edun mukainen ratkaisu, jota helsinkiläiset valtuutetut toivottavasti vievät eteenpäin.

Lisätietoja: helvary@helvary.fi