Leikkaukset uhkaavat oppilaiden oikeuksia

22.3.2021

Näinä viikkoina helsinkiläisten koulujen johtokunnat vahvistavat budjetteja, joissa näkyvät edellisen vuoden lopulla päätetyt leikkaukset. Taloudellisesti kouluissa on ollut tiukkaa jo pitkään, mutta vaikeudet lisääntyvät selvästi ensi syksynä. Monessa koulussa oppilasmäärä kasvaa, mutta käytettävissä olevat varat pienenevät.

Tilanne on kestämätön ja tarkoittaa käytännössä opetusryhmien kasvua ja pienryhmien purkua, jakotuntien vähenemistä, ja henkilöstöleikkauksia. Helsingin koulujen tilanne on hankala, toisin kuin annetaan ymmärtää.

Koronaepidemian aikana syntynyttä oppimisvelkaa ei makseta toimintamenoja kiristämällä, vaan etsimällä lisää varoja Helsingistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Oppimisen ja opetuksen puutteita pitää paikata ja syrjäyttäviä seurauksia torjua. Juuri nyt on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki helsinkiläiset oppilaat ja opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen oppimiseensa ja kehitykseensä.

On jokaisen helsinkiläisen etu, ettei kukaan putoa kyydistä riittämättömän tuen takia. HELVARY toivoo erityisesti kiinnitettävän huomiota erityisen ja tehostetun tuen tarpeisiin vastaamiseen. Helsinkiläisissä kouluissa ei ennen koronaakaan annettu riittävää tukea erityistarpeisille lapsille. HELVARYn vuonna 2019 tehdyn kyselyn perusteella Helsingistä puuttuu lasten tarpeiden mukaisia koulupaikkoja, ja muita erityisen tuen tarvittavia muotoja. Helsingissä erityisluokkia on lakkautettu ja tukea tarvitsevia oppilaita on siirretty yleisopetukseen (inkluusio) ilman riittävää tukea. HELVARY vaatii kaupunkia puuttumaan tilanteeseen välittömästi ja pysyvästi talousarvioissaan.

Lapsen oikeudesta opetukseen vastaa Helsingin kaupunki opetuksen järjestäjänä. Myös lapsen tarvitsema erityinen ja tehostettu tuki lukeutuvat lapsen oikeuksiin ja niitä on lain mukaan järjestettävä koulussa heti, kun tuen tarve tulee ilmi. Myös jokaisen työrauha ja mahdollisuus oppia on turvattava. Opetusryhmien pitää olla riittävän pieniä, ja jokaisella ryhmällä tulee olla rauhallinen tila, joka tukee oppilaan hyvinvointia ja oppimista. Tukiopetusta on saatava aina kun siihen on tarvetta. Kiusaamistilanteisiin pitää puuttua viiveettömästi ja tehokkaasti.

HELVARY katsoo, että Helsingillä on varaa turvata jokaisen koulupolku lain mukaisesti. On myös tärkeää, että helsinkiläisten opettajien työn kuormittavuus ja vaativuus huomioidaan, ja jaksamisesta ja henkilöstön riittävästä määrästä huolehditaan.

Koska Helsinki on jo useamman viime vuoden säästänyt koulutuksesta, koulut ovat tiukkenevien budjettien seurauksena päätyneet säästämään myös oppimateriaaleista ja muista hyödykkeistä. HELVARY haluaa yhä ilmaista huolensa siitä, miten Helsinki huolehtii oppilaiden oppimateriaalien laadusta ja yhdenvertaisuudesta. Vaikka tilanne on parantunut digitaalisten oppimateriaalien myötä, ei tilanne ole lähimainkaan sellainen, jonka helsinkiläiset oppilaat ja opiskelijat ansaitsevat.

Helsingin pitää tarkastaa kaikki lapset ja nuoret lakisääteisissä ja laaja-alaisissa terveystarkastuksissa. Alueiden ja koulujen välillä on isoja eroja tarkastusten toteutumisessa, ja tilanne on jatkunut jo vuosia. Puutteet terveystarkastuksissa vaarantavat lasten kasvun ja kehityksen lakisääteisen seurannan ja voivat yksittäisissä tapauksissa johtaa vakaviinkin seurauksiin. Siksi myös tähän on puututtava välittömästi, ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannalle on osoitettava tarpeelliset resurssit.

HELVARY vaatii, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitetaan täysimääräisesti koulujen tarvitsema rahoitus ja opetuksen talousarviotavoitteet tehdään lapsen edun mukaisesti. Joulukuussa 2020 vahvistettuja rahamääriä on lisättävä, kaupungilla on siihen varaa. Budjetin uudelleentarkastelu on välttämätöntä, että Helsinki voi toteuttaa lapsi- ja koulutusmyönteistä strategiaansa ja kaikkien helsinkiläisten lasten ja nuorten lakisääteiset oikeudet toteutuvat.

Lisätietoja:

helvary@helvary.fi